Sájì Azhwɛ́ɛrɛ̂ Ngwêsádʒì āʒwɛ́ːɾɛ̂ ŋɡwêÈsájì Azhwɛ́ɛrɛ̂ Ngwêp.n9/10Holy Saturday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *