Browse Fungwa – English


a
b
d
ɗ
e
f
g
h
i
j
k
ƙ
l
m
n
ɲ
ŋ
p
ƥ
ɸ
r
s
ʃ
t
u
v
w
x
z
ʔ
ɂ

b


dim. var.bɛ̃́vɛ́vʲɛ̃́pro-form3 SG
2 SG Object
bàbáadvonly
bàbànfather
bàgàbágánpropBagabaga
bàlúbànantelope
BáɁàn1child2back
bélèaug. var.bólóbólònstomach
bélìbélɛ̀aug. var.bélìbélàncow egret
béńdèaug. var.bẽ́ńdèbṍdèbóńdèbṍńdèvṍdèvòńdépro-formDEM DIST
bɛ̃́dim. var. of
bì=aug. var. ofbù=
bĩ́=
bìbìsònheap of junk
bĩ́dígàngun
bjɛ̀aug. var.m̀bàànshoulder
bʲɛ̃́vcame
bʲɛ́nɛ̃́aug. var.bã́ã̀nã́bánã́vàánã́vàtù1pro-formDEM PROX2n
bʲɛ́sùnwrist
vdefecate

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >