Gaahmg - English - Arabic


a
ah
b
c
d
dh
e
f
g
i
j
k
l
m
n
ng
ny
o
p
r
s
t
th
u
w
y
z

l


laad [lāād̪] n gum صمغ laadag [lāād̪āg]
laal [láál] n pumpkin name بخس نوع من القرع laalg, laalaag [láālg, lááláāg]
laaza [lááðà(g)] K,B,G) laand n 1brain, head مخ {eel ta laaza ?} 2cleverness ذكاء laazag [lááðàg] K) laaneeg B) laag G) laang
lad₁ [làd̪] v.t 1leave قطع / ترك 2cut, divide يقطع 3pull جر
lad₂ [lād] v.i 1run يشق / جري 2go
laj [lāɟ] v.t heal يشفي / يرجع للاصل
lalda [lāld̪á(g)] n hanging storage net (from ceiling) علاقة من الزعف لحفظ الطعام مشعليبة laldaag [lāld̪áāg]
lamany [lāmāɲ] n 1knot رباط فى نصف الحبل 2shell of nut lamanyg [lāmāɲg]
las [lās] v.t roll-up يطوي
law [làɔ̀] v.i move, making comotion تحرك
laahz [lə́ə́ð] n.sg male singing voice صوت الرجل فى الغناء للنساء وقت الطمبور الكبير
lahbu [lə̄bù(g)] K,B) lahbah G) lepo L) lahpahpah n navel, belly button صرة او الحبل السرى lahbuug [lə̀būūg] K,B) lahbahg G) lepog L) lahpahpahjahg
lahmuu [lə́mùù] K,B,G,L) lahmah n goat dung بعرة غنم lahmuug [lə́mùùg] K,B,G,L) lahmahg
lahng [lə̂ŋ] con then, until حتى لغاية / الى ما لانهائة
lahngd [lə̀ŋd̪] n tree name نوع من الشجر العطرة lahngdahg [lə̀ŋd̪ə̀g]
lahw [lə́ú] v.t surround, circle دائري
lahwah [lə̄wə̄] adj round, circular مدور دائرى lahwahg [lə̄wə̄g]
leel [lɛ́ɛ́l] n 1grass (general) قش {jaa leel ?} 2forest, bush leelg, leeleeg [lɛ́ɛ́lg, lɛ́ɛ́lɛ́ɛ̄g]
leen [lɛ́ɛ̄n] v.i 1go قادم 2come/ is coming
leero [lɛ̄ɛ̄rɔ̄] K) leera B,G) leerea L) lahmbur n reed, thin tree bark الحصير leerog [lɛ̄ɛ̄rɔ̄g] K) leerag B,G) leereag
leez [lɛ̄ɛ̄ð] K) leen L) leeti n drill (tool for making holes for seeds) سلوكة leezg [lɛ̄ɛ̄ðg] K) leenaag B) leezaag G) leezeeg L) leetijag
Lefar [lɛ̀fàr] n.sg Taw hill name جبل ليفر
lewda [lɛ̄wd̪á] K,B,G) lepta n animal (general) حيوان lewdag [lɛ̄wd̪ág] K,B,G) leptag
lewee [lɛ̀wɛ̄ɛ̄] K,B,G) lewaa L) lebia n tree name الشجرالحميض leweeg [lɛ̀wɛ̄ɛ̄g] K,B,G) lewaag L) lebiag
limahg [līmə̀g] (liw put in order, repair) v.n ordering, arranging اجازة يجيز

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >