Gaahmg - English - Arabic


a
ah
b
c
d
dh
e
f
g
i
j
k
l
m
n
ng
ny
o
p
r
s
t
th
u
w
y
z

n


naa, naan [náá, náán] dem that, those (near listener) naa, naan [nàà, nààn]
naadi [náád̪ī] dem that, those (away from speaker and listener) ذاك {kayn nade ?} naadi [nààd̪ì]
naam [nāām] v.t 1eat اكل {nams} 2beat, destroy
naanaag [nāānāāg] n.pl sleeping person نايم
naand [nāānd̪] n day يوم {nand e wahlahndahg ?} naag [nāāg]
[] con who, which, that من []
na isiin [ná īsíīn] ques which اينما
nag [nāg] v.t 1put down, lay اضع 2sleep 3write
nams [nāms] (naam 1 eat) K,B) namas G,L) names n food, eating اكل او طعام namsag [nāmsāg]
nar [nár] v.t insult نبز/ اساءه
nay [nàɛ̀] n thin soft bread, kisra كسره nayg [nàɛ̀g]
nahnd [nə̄nd̪] K,B,G) nahnahd L) nahnggah n demon ابليس شيطان nahngg [nə̄ŋg] L) nahngiig
nahr [nə́r] v.i seep, gush جري البزاق الجانبي
nahrnah [nə̄rnə́] K,B,G) nahrah n saliva البزاق الجاري nahrnahg [nə̄rnə᷇g] K,B,G) nahrahg
nee, nii [nɛ́ɛ́, níí] dem this, these (near speaker) هزة /هزا nee [nɛ̀ɛ̀]