Gaahmg - English - Arabic


a
ah
b
c
d
dh
e
f
g
i
j
k
l
m
n
ng
ny
o
p
r
s
t
th
u
w
y
z

ny


nyaa [ɲāā] n girl, daughter بنت فتاة nyalg [ɲālg]
nyaafar [ɲááfàr] n mustache شنب nyaafarg [ɲááfàrg]
nyaam [ɲààm] v.t grab, seize يرقب
nyaan₁ [ɲāān] adj small, young صغير ناشئ {nyaan} nyalgeeg [ɲālgɛ́ɛ́g]
nyaan₂ [ɲāān] (nyaan small, young) v.adj be small, young تصغير {nyaahnd}
nyaang [ɲāàŋ] n crocodile تمساح nyaangeeg [ɲààŋɛ̀ɛ̀g]
nyaar [ɲáār] adj green اخضر nyaarg [ɲáārg]
nyaaw [ɲáàɔ̀] n cat قط هر nyaaweeg [ɲááwɛ̀ɛ̀g]
nyam [ɲám] v.t want, love, desire يرغب / يريد {nyamag}
nyamag [ɲāmāg] (nyam want, love, desire) v.n 1love حب ريدة 2application
nyamm [ɲām] v.t break يكسر
nyaw [ɲáɔ́] v.t want, desire, look for, search for, request يرغب {nyawng}
nyawng [ɲāɔ̄ng] (nyaw want, desire, look for, search for, request) v.n searching, looking for ابحاث تفتيش
nyaahm [ɲə̄ə̄m] n chin دقن nyaahmg [ɲə̄ə̄mg] K,B,L) nyaahmiig
nyaahnd [ɲə́ə̄nd̪] (nyaan be small, young) v.c make small تصغير
nyahnd [ɲə̄nd̪] n mud طين nyahndahg [ɲə̄nd̪ə̄g]
nyee [ɲɛ̄ɛ̄] K) ngaeen B) ngee G) ngaeeng L) ngaeega n 1drawing, writing كتابة 2colour nyeeg [ɲɛ̄ɛ̄g]
nyeeng [ɲɛ́ɛ̀ŋ] K) nyeenyeeny G) nyeeny L) nyeemnyeem n spear name نوع من الحراب nyeengg [ɲɛ́ɛ̀ŋg] K) nyeenyeenyeeg G) nyeenyeeny L) nyeemnyeemiig
nyeerema [ɲɛ́ɛ́rɛ̀mà] n 1demon نوع الحيوانات الشيطانيه الشبه 2strong spirit that protects people nyeeremag [ɲɛ́ɛ́rɛ̀màg]
nyees [ɲɛ́ɛ́s] v.t explain توضيح
nyel₁ [ɲɛ́l] (nyel know) adj.der knowing, knowledgeable معرفه nyel [ɲɛ́l]
nyel₂ [ɲɛ́l] v.t know يعرف {nyel} {nyili ?}
nyii [ɲíí] ques what ماذا؟ nyiig [ɲííg]
nyiid [ɲíīd̪] K,B) nyigahd L) nyikahd n tooth سن nyiig [ɲíīg]
nyiinah [ɲíīnə̄] ques.foc what nyiigah [ɲíígə̀]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >