Gaahmg - English - Arabic


a
ah
b
c
d
dh
e
f
g
i
j
k
l
m
n
ng
ny
o
p
r
s
t
th
u
w
y
z

u


uu [ùù] n.sg air هواء
uud [úūd̪] B) ood L) uugahd n wasp, insect name نوع من الحشرات تشبح النحل تعنى الفم uug [úūg] K) uutug B) oog G) uuig L) uutig
uui [ūūī] n squirrel نوع من الحيوانات uuig [ūūīg]
uun [úùn] pron.pos.ali your (sg) (sg noun)/your (sg) (pl noun) حقك unug [únùg]
uunu [úùnù] pos yours (sg) (sg noun)/yours (sg) (pl noun) لك unugu [únùgù]
uung [ūūŋ] pron.refx yourself اجسادكم
uungg₁ [ùùŋg] pron.refx yourselves اجسادهم
u [ú] pron.s.s you (sg) انت
ũ [ū] pron.reas in order that you (sg, pl)
ufu [ūfú] n Tabaldi tree, Baobab tree شجرة التبلدى قنقليس ufug [ūfūg]
ug₁ [úg] v.t 1pour كب 2throw
ug₂ [ūg] pron.s.s you (pl)
ugun [ūgu᷇n] pron.dat to or for you (pl) لكم
ul [úl(d̪)] L) ulu n grinding stone (for sorghum) مرحاكه / حجر الطحن uldug [úld̪ūg] K) ulug B) uldahg G) uljig L) ulujahg
ulii [ūlìì] n worms, stomach illness تورم البطن uliig [ūlììg]
unu [únū] pron.dat to or for you (sg) لكم
ungg [úng] n tear خشم / فم uniig [únííg]
Ungur [ūŋúr] n Arab nomad عربي Ungurg [ūŋu᷇rg]
unguraah [ūŋúrə̀ə̀] n pumkin قرع unguraahg [ūŋúrə̀ə̀g]
Ungurdun n.sg Arabic language لغة عربية
urii [ūrīī] n ostrich نعامة uriig [ūrīīg]
uyun [ūyùn] pron.pos.ali your (pl) (sg noun)/your (pl) (pl noun) حقكم/ لكم uyug [ūyùg]
uyunu [ūyùnù] pos yours (pl) (sg noun)/yours (pl) (pl noun) حقكم / جمع uyugu [ūyùgù]