abalagyoyiina type of treeMɛ kya gyi abalagyoyii-abi.The fruits of abalagyoyii is edible.Abala-gyoyii ne nɛ kyu kuru me-igyo sige.I used abalagyoyii in harvesting my yams this year.Me-sɛ gi kyena mɔ, mɔ-oyiiwɛsɛ laarɛsɛ ne n gyɛ abala-gyoyii.When my father was alive, his favourite chewing stick is abalagyoyii.