Abii-Ɔkanpropa woman's nameAbii-Ɔka bo aterenbi.Abii-Ɔka is rich.Abii-Ɔka gi koso gɛwi faa i laa don nsi iko-inyɔ de saalaa nsi nun.It will be over fifty five, since Abii-Ɔka left home.Abii-Ɔka gi kpaa nyɛ ɔnyen dɛnsɛ ɔbono ɔ bo aterenbi ne mɛ dena abara mɛ tɛ kampɛ.Abii-Ɔka had a handsome rich man and they are married to one another nicely.Abii-Ɔka kpɛ mada ilaa ilon-gibii gɛkpaa yɛɛ, ɔ laa baa yii obu gɛwi.Abii-Ɔka continues to say that she will come and build a house at home.