saawovcryOkulaabo mɔ gi saawo pa-a.The widow cried a lot.Ɔko mɔ-bi gi saawo deeri-gɛnyɛ pa-a.Somebody's child cried last night a lot.Gyoono ɔko gi saawoo ndɔɔ dɔ tii aye-asɔ.A certain dog disturbed us with its cry in the farm.