sɔrɔgɛvdenyYesu gi tɔgɛ sa Piita yɛɛ, ɔ laa sɔrɔgɛ yɛɛ, ɔ mɛŋ nyi mɔ.Jesus told Peter that he would deny him, saying that he does not know him.