naŋVerbal infixagain (verbal infix, indicating repetition, present and past tense)naŋ lɔŋɛ n wora! - do it again!e naŋ bɛta n yɔ epe - he went home again