wora eyurtovto make fun ofb wora mo eyurtothey made fun of him