malgav1to talk, to say, to speak2to rebuke, to accuse e malga mo - he rebuked him