Gonja – English


a
b
ch
d
e
ɛ
f
g
h
i
j
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
w
y
z

b


bɔrɛmatapo /-ana n priest
Bɔrɛlembu (comp. of lembu /alembu, ebɔrɛ) n temple, God's House
Bɔrɛlambu n temple, God's House
bɔrɛjembu n hailstone
bɔrɛchu n rain, rainwater
Bɔrɛbuu gboŋ n Islamic holiday
Bɔrɛbuu fiimbi n closing day of Ramadan
Bɔrɛbuu n Muslim festival after fasting during Ramadan
bɔrɛ tɔr v to rain
bɔrɛ ponte v to thunder, thundering
bɔrɛ mɔl v clouds have gathered, rain is
bɔrɛ gbiri v to start to rain, to sound (of rain)
bɔrɛ n rain comp. Ewura Ebɔrɛ
bɔrdia /abɔrdia n plantain (sem. domains: 1.5 - Plant.)
bɔɔlɔ v to crumble, to bend
bɔɔl n ball
bɔɔ to v to visit (a farm)
bɔɔ so v to visit, to pass by
bɔɔ ndɔ to n monkey (nickname) (sem. domains: 1.6 - Animal.)
bɔɔ a bɔɔ so v to vist, to go round to visit
bɔɔ v to roam about
bɔntɛso also adj square
bɔntɛ n square house
bɔnɛ adj ugly
bɔlɔ so v to be fulfilled, to come to pass