Gonja – English


a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
w
y

k


kweavto vomit
kwiavto cut up
kwia sovto whip, to scourge, to lash, to cane, to flog
kwia tovto cut into pieces