Search results for "Roche"

ekenkereŋBKÑn1une pierreSyn. dial.élankiin 2D1.2.2.2Roche2un caillou
Comments (0)

 

ekuluuwaayDnkaolin, argile humide de couleur blancheSyn. dial.ekuruuwaayBKÑ1.2.2.2Roche6.6.2.4Travail de l’argile1.2.1.5Sous-sol
Comments (0)

 

Comments (0)

 

fukenkereŋBKÑnun gros rocherSyn. dial.fúlankiin 1D1.2.2.2Roche
Comments (0)

 

fúlankiinDn1un gros rocherSyn. dial.fukenkereŋBKÑ1.2.2.2Roche2montagne1.2.1.1Montagne
Comments (0)