Ttwa Gwama - Amharic


ɨ


ɨmɨnላም; ክብድcow; bovine
ɨmɨ kikeziበሬ
ɨmɨ kikyatanላምfemale bovine
ɨmɨ kwamላም
ɨmɨ kwɨበሬ
ɨmɨ walwalጥጃ
ɨndodenእንዶድplant used for cleaning
ɨnɨdemእዚህhere
ɨnizvአስቀደመ
ɨŋa aze walkkɨnትንሽ ልብ
ɨŋɨnልብheart
ɨsnበሰለbe cooked; be ready
ɨsh gɨ yɨl shaጦም አዳሪ
ɨsh zampp swɨጎዳና ተዳዳሪ
ɨshɨvረጠበbe wet
ɨshɨnዱቤcredit; pay-later system
ɨshɨnእርጥበትmoisture
ɨshni gi sisappአግድም ተኛ
ɨsɨnሾላfig tree
ɨsiga ade weyእዚህ አጠገብ
ɨssv1ወረደdescend; climb down2አዋረደdemote
ɨsskoadjdown; around
ɨswɨ zoroፏፏቴ
ɨtat dagaመሀከለኛ
ɨtat sayitɨክፍለ ጊዜ