Ttwa Gwama - Amharic


a


a kkyape mɨ mɨttያነሰ
a kkyapkoአነሰ
a ko pɨpetɨየሚያስጠላ
a ko ttɨttoshሰማት የማይዝጠው???
a kʉmproየናንተyour (plural)
a kwa ze ttwa ziየሚያስቀድም
a kwɨ uppɨŋɨተታለለ
a maproየኛ (ያድማጭ አይደለም)our (excluding the hearer)
a ma besheያለፈው
a ma shambɨshamተፈላጊ
a mab kkandiየተናቀ
a mab taየቀረ
a man ayavልማዳዊ
a mana kɨsɨአመለከተ
a map keየታረመ
a mɨnɨproየኛ (ያዳማጭም)our (including the hearer)
a naproየኔmy
a nayaadjብዙmany
a ninagasየጎደለው
a nɨnokoየተሻለ
a paŋvየለምbe not there
a paŋgoየለምbe not there
a pɨpaŋnየሌለthing that doesn't exist
a pɨpashadjየተረፈleftover; remaining
a sasɨv1የቆየ2አሮጌ