Ttwa Gwama - Amharic


k


kɨnssv1አሰረtie; bundle together2ጠቀለለwrap; bundle together
kinttnጤዛdew
kɨntt swayaጥቅጥቅ ያለ ጫካ
kɨŋɨvተሰበረbe broken
kiristanattwa inglizinክርስቲያንChristian
kɨsv1ከለከለforbid2ተከለከለbe taboo; be forbidden
kis upራሱን አቀረበ
kɨshv1በሰበሰdecay2ቦረቦረrot3ረጠበbewet; be putrid
kɨsha shinየጥርስ መቦርቦርtooth decay
kɨsɨnማቀጣጠያ እንጨት; እንጨትfirewood; wood
kɨsɨn1ቦርሳbag2ኪስpocket
kɨsɨv1ቀረበbe near2ተቀራረበcome together
kɨsɨእንብ
kɨsɨkɨsɨvተቀራረበget closer and closer
kɨskoadjነቀፈcriticized
kɨssv1ገባenter; come inside; enroll2ገባset; go down (for sunsets)
kɨssn1መግብያentrance2ጎልgoal
kɨssenroll, attendkɨss ga shinenroll in the armykɨss swɨ dozo(start to) attend school
kɨss ɨ upተረዳunderstand; enter into the head
kɨss kayaadjምዕራብwest
kɨss sholovእዳ ውስጥ ገባ
kɨss ttwavጣልቃ ገባ
kissa yɨvወጣ ገባcoming and going; in and out
kɨssɨ hoshvማሕበር ገባjoin a group
kɨssɨ hunuvህመምተኛbecome sick