Ttwa Gwama - Amharic


p


pia pɨpetɨከባድ ምጥ; የምጥ ስቃይdifficult delivery
pɨbɨnɨyas seneአንድ ትውልድ
pɨdɨ1nረሃብhunger2vራበbe hungry
pilalinመስተዋትglass; mirror
pɨna ɨ donoእዚያው ጣለው
pɨne pɨክብር ሰጠ
pine ttwaቻለ አለ
pɨnss shoŋየጠል መሰበያ
pɨnssɨn1ቀሰምstraw made from a reed or grass2ቀሰም tube (made of grass, small bamboo)3ሣርreed flute
pɨpashvትርፍራፊ
pɨsv1ጠገበbe full2ሃብታምrich person
pɨs a gonkkoቆዳ መልክ
pishአዋጅ
pɨshn1መጥረጊያbroom2መወልወያmop
pɨshገለባ
pishbe gi tulስደተኛ
pɨshɨvአባረረchase; chase away
pɨsɨvላጠ (ድንች)remove the cover (potato)
pɨtvተሰነጠቀsplit in two
pɨtnእምስvagina
pɨtvጣለdiscard; throw out
pit (kustene)ካርታ ጣለ
pɨt pago tat ɨyaደልበን ውሃ ውስጥ ማድርግ (ግበገባት)
pɨt ppɨdɨnvየቀብር ድንጋይ ማቆም (መትከል)erect a gravestone
pɨt zi wusወደ ላይ መወርወር ፥ወረወረ