Ttwa Gwama - Amharic


y


yi silakonእውነተኛ ቀልድ
yɨ ta swɨክፍልን ለቀቀ
yɨ ttwaበሁኔታው ተስማማ
yi ttwa ziየመጀመሪያfirst; come out first
yɨ unzʉቆሸሸን ጣለ
yɨ yas seneአብሮ ወጡ
yi zɨnየበታች ደረጃlast; come out last
yia ruzuሩዝ ዘራ
yigi ttwaቃል ገባ
yikiradjግትርrigged
yil ayaድንገተኛ
yil ayaበድንገት
yil gi sansaበገንዘብ መጫወት ፥ተጫወተ
yil ɨssɨያልበሰለ
yil kaya deያለ ጊዜው
yil kissየማይገባው
yil napaትርጉም የለሽ
yil zuguአቋረጠ
yilbi ayavበድንገትbe unexpected; be unforseen
yilbi poshaተፈጥሮ
yɨlgɨ gɨ yas adeአለቦታው ተጠቀመ
yilimnየእባብ አይነትsnake type
yina shaŋaይፋ የወጣ
yini paŋa shaŋaወደ ብርሃን ወጣ
yɨnɨ paŋɨ wusወደ ላይ ወጣ