Halbi - English


आँ


आँ1ãsoundsound (as 'ah')2.3.2.3Types of soundsआँ करूकã kərukcomVbto say 'ah'आ कर! नोनी।Say 'ah!' Noni.3.5.1Say
-आँ2ãdimsnmale suffixa marker added to some noun roots
आँ करूकã kərukcomVbto say 'ah'आ कर! नोनी।Say 'ah!' Noni.as in 'Open your mouth!'3.5.1Sayph. v. ofआँ1करूक
आँएãeexclexclamation of query (such as 'eh!', 'what's that?')
आँगा खोटलाãɡa kʰoʈlacnceremonial object for animal fertility, the object being carried by boys in a religious procession2.6.3.8Fertile, infertile4.9Religion4.9.5Practice religion4.9.8Religious things
आँगा खोटलाfertility object
आँटãʈnumeightआठ8.1.1.1Cardinal numbers802Numerationआँट पँदरा दीनãʈ pə̃dra dincna week or two8.4.1Period of time8.4.1.3Weekआँटमींãʈmĩnumeighth8.1.1.2Ordinal numbers
आँटमींãʈmĩnumeighthआठवींBorrowed from Hindi8.1.1.2Ordinal numbersder. ofआँट
आँडकाãɖkan1finger2.1.3.3Finger, toe2toe2.1.3.3Finger, toeपाएँ चो आँडकाpaẽ tʃo ãɖkacnbig toe8.2Big2.1.3.3Finger, toeमाएँआँ आँडकाmaẽã ãɖkacnthumb2.1Body2.1.3.3Finger, toe
आँदानãdannbubble1.3.2Movement of waterआँदान एऊकãdan eukcomVbto boilपानी आँदान ईली।The water boiled.5.2.1.1Cooking methodsstdआँदान करूकãdan kərukcomVb1to boil5.2.1.1Cooking methodsarch2to tend fireआँदान देऊकãdan deukcomVbto boilबाई भात काजे आँदान दीली।The lady boiled water for the rice.5.2.1.1Cooking methods
आँदान एऊकãdan eukcomVbto boilउबालनापानी आँदान ईली।The water boiled.5.2.1.1Cooking methodsstdph. v. ofआँदानएऊक
आँदान देऊकãdan deukcomVbto boilबाई भात काजे आँदान दीली।The lady boiled water for the rice.5.2.1.1Cooking methodsph. v. ofआँदानदेऊक
आँदारãdarndarkness; darkअँधेराआँदार आँदार करेसे पानी।The rain is making everything dark.8.3.3.2Darkखूब आँदारkʰub ãdarcomAdjlate at nightखूब आँदार होली।It's become very late.8.4.1.2.3Time of the day8.3.3.2Darkझून जूर झून जूर आँदारdʒʰun dʒur dʒʰun dʒur ãdarcna little bit of darkness8.3.3.2Darkभोएँसा आँदारbʰoẽsa ãdarcntime period; just becoming dark; duskwhen just beginning to get dark; prior to pʰul sũdr
आँधूãdʰuna flying insect that bites and mainly found in the wet season1.6.1.7Insect
आँपूãpunintoxicating drink6.2.5.4Plant product5.2.3.7.1Alcohol preparation
आँवसाãwsandysentryआँव2.2.8Defecate, feces2.5.2Disease
आँहराãhranrope made of paddy strawthe bottom woven part of a sika which holds pot or other load6.2.5.4Plant product6.7.5Fastening tool7.5.4.1Rope, string
आँहराpaddy straw rope
-आ1a1v2nd person, plural, optative moodएचो बाटे दकाबेरी।At its place you would see, my friend.2v2nd person, plural, imperative moodनाई जाले "तूम चो कूकड़ा के नीआ" बोलतोर आए।If not "take your rooster" is to be saying.पेटा ए दाएँ ओललेनेHit her, when at this time she enters (your house).3vcausative markerमोनूस मोरले फूटाऊआत।If the husband dies they will cause the bangles to break.comp.मेटातो बीतीबीतीमेटूकder.ऊटाऊकऊटूकऊठाऊकऊठूकचूकाऊकचूकूकबोसाऊकबोसूकph. v.खद बोदाऊकखदबोदूकगार लगाऊकगारलगूकजीऊ ऊकराऊकऊकरूकडाक बूलाऊकडाकबूलूकडारा बूलाउकडाराबूलूकफीरान देऊकफीरूकदेऊकबाटा करूकबाटूककरूकसोन पानी पीआऊकपीऊकसोनपानीहतकड़ी लागाऊकहतकड़ी4v > nnominaliserछाड़ा दीले पानी आनले राँदा राँदले।I plastered with the manure mix, I brought water, I cooked the meal.comp.अदला चो बदलाबदलाऊकअदलाऊकआटा भाँडीभाँडीआटूक1आटा भातआटूक1भातऊप्‍का पीलापीलाऊपकूककाँडा कूटाकाँडूककूटूकगागा बोगागागूकबोगूकगाड़ी साटागाड़ीसाटूकगील गीलागीलूक2घूड़ घूड़ाघूड़ूकछींआ लताछीआँऊकलतूकजाँगर छचाछचटेंगरा नेंगराटेंगरूकढेला पेटाढेलापेटूकदूका सूकासूकूकदूकूकधूका लेहरालेहराधूकूकधोआ पोछाधोऊकपोछूकनाहा डोआनाहाऊकधोऊकबूला खाईबूलूकखाऊकबूला खाएआबूलूकखाऊकमाँगा खाएआमाँगूकखाऊकमाँगा खाएआ मनमाँगूकखाऊकमाना बूजामान1बूजूकमीसा घलामीसूक3मूँड बाँदामूँडबाँदूक1मोड़ा पोकालो बीतीमोरूकपोकाऊकबीतीरग रगा रँगरँगरगलटका लटकालटकूकलदक लसालदकूकलसूकलूका साईलूकूकसाईलोंडा पाड़ालोंडाऊकपाड़ूकसरा सरी2सरूकसाँग सूनासूनूकder.बोजाबोजid.जूगले जीताजूगजीतूकph. v.गीला होऊकगीलूक2ठोक ठोकाऊकठोकूकपाटा पोड़ूकपाटपोड़ूकभोबा होऊकभोबूकलीखन पूचा पूचूकपूचूकसकड़ा होऊकसकड़ूकहासा भूकला होऊकहासूकभूकलूकrhy. ph.टेंगरा नेंगराटेंगरूकलदक लसालदकूकलसूकredupकरा करीकरूककाटा काटीकाटूकखेदा खेदीखेदूकगील गीलागीलूक2घीन घीनाघीनेआऊकघूड़ घूड़ाघूड़ूकछाड़ा छाड़ीछाड़ूकठोक ठोकाऊकठोकूकबील बीलाबीलूकबूला हालाबूलूकहालूकमीला मीलीमीलूकलगा लगीलगूकलटका लटकालटकूकसेट सेटासेटूक5gndrmasculine marker6dimsnmarker indicating large objectचार गोटेआ अमरले चार ठान के झोकतोर आए।When 4 stones arrive (on hand) (then) 4 stones are to be being caught.एऊन भाती ऊब होतो के, बाबा जानू ईलो आऊर खटेआ के नेऊन दीलो मने।At the time of standing after having come, father came and took them a bed (to sit on), so I'm told.comp.मूँडा बाजाबाजामूँड7v > adjadjectiviserआऊर तूआल धरा लेका मन बूलूआत।And the boys who have the towels will walk around. (lit: he having towels boys will walk around.)comp.सोना रँगरँगसोनredupखड़ खड़ाखड़8advMrkradverbaliserएक कूड़ार मारतो चीरी चीरी पोड़ा पोड़ा होली मने।One chop with the axe (and) it all split and fell down.9rhyMrkrrhymer असन मूँडे मूँडा जमाए ने घसतोर आए।Like this on their heads, all over (the oil) is to be rubbed.comp.खूरा चपकाखूरदीना दूईकदूईकदीनभाता कोताभातमाँगा खाई मनमाँगूकखाऊकph. v.कोचा कोची होऊककोचूकरूँडा फूँडा होउकफूँडूकredupअमरा अमरीअमरूकऊजर ऊजराऊजरखाड़ू खाड़ाखाड़ूखापा खापाखापूकचाऊर चाऊराचाऊरचूमा चूमीचूमूकचेगा चेगीचेगूकटाका टाकीटाकूकटीका टीकीटीकूकठटा ठटीठटाऊकठेगला ठेगलीठेगलाऊकदका दकीदकूकदड़ दड़ादड़दर दरादरदाटा दाटीदाटदारू दारादारादारूधरा धरीधरूकपेट पेटापेटपोटारा पोटारीपोटारूकबादा बादीबादूक1बोला बोलीबोलूकभोमली भोमलाभोमलीमारा मारीमारूकमूर मूरामूरूकरूक रूकारूकलस लसालसूकलागा लागीलाग1सल सलासलकसाँगा साँगीसूल सूलासूलहीटा हीटीहीटूक
2aborr. fr. Hinनेऊक
आ आ आ दोंदोaʔ aʔ aʔ dõdoidiomcattle call3.5.1.4.1Call
आईंadvany8.1.5All
आईंकaĩkneyeआँख2.1Body2.1.1.1Eye826Ethnoanatomyआईंक ऊतरूकaĩk utrukcomVbto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eyeआईंक ऊलटाऊकaĩk ulʈaukcomVb1to turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eye2to return evil for goodपोंगनाहा के खातो बीती दीला, खादलो आऊर पासे पांगलो, आईंक ऊठालो।When give food to a witch, he eats it and later curses, he returned evil for good.4.3.4.1Do evil to3to be jealousराजा घर पूलीस पाईक मन दकला आले फेर एबे हूताए आईं उलटादे।If the king's police see her they will be jealous.3.4.2.1.8Jealousआईंक एऊकaĩk eukcomVbto have conjunctivitisमचो आईंक ईलीसे।I have conjunctivitis.2.5.1Sick2.1.1.1Eye2.5.2Diseaseआईंक टपाaĩk ʈəpacneyebrow; eyelid2.1Body2.1.1.1Eyeआईंक फूटूकaĩk pʰuʈukcomVbto become blind; to lose sight of eye; eye to be broken open or split2.3.1See2.5.4.1Blind2.1.1.1Eyeआईंक मारूकaĩk marukcomVb1to wink3.5.6.1Gesture2.1.1.1Eye2 to blink3.5.6.3Facial expression2.1.1.1Eyeऊपर आईंकupər aĩkcna type of fish1.6.1.5Fish
आईंक ऊलटाऊकaĩk ulʈaukcomVb1to turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eye2to return evil for goodपोंगनाहा के खातो बीती दीला, खादलो आऊर पासे पांगलो, आईंक ऊठालो।When give food to a witch, he eats it and later curses, he returned evil for good.as when kind to someone and is accepted but they curse in response4.3.4.1Do evil to3to be jealousराजा घर पूलीस पाईक मन दकला आले फेर एबे हूताए आईं उलटादे।If the king's police see her they will be jealous.3.4.2.1.8Jealousph. v. ofआईंकऊलटाऊक