Halbi - English1a1vEng2nd person, plural, optative moodएचो बाटे दकाबेरी।At its place you would see, my friend.2vEng2nd person, plural, imperative moodनाई जाले "तूम चो कूकड़ा के नीआ" बोलतोर आए।If not "take your rooster" is to be saying.पेटा ए दाएँ ओललेनेHit her, when at this time she enters (your house).3vEngcausative markerमोनूस मोरले फूटाऊआत।If the husband dies they will cause the bangles to break.comp.मेटातो बीतीबीतीमेटूकder.ऊटाऊकऊटूकऊठाऊकऊठूकचूकाऊकचूकूकबोसाऊकबोसूकph. v.खद बोदाऊकखदबोदूकगार लगाऊकगारलगूकजीऊ ऊकराऊकऊकरूकडाक बूलाऊकडाकबूलूकडारा बूलाउकडाराबूलूकफीरान देऊकफीरूकदेऊकबाटा करूकबाटूककरूकसोन पानी पीआऊकपीऊकसोनपानीहतकड़ी लागाऊकहतकड़ी4v > nEngnominaliserछाड़ा दीले पानी आनले राँदा राँदले।I plastered with the manure mix, I brought water, I cooked the meal.comp.अदला चो बदलाबदलाऊकअदलाऊकआटा भाँडीभाँडीआटूक1आटा भातआटूक1भातऊप्‍का पीलापीलाऊपकूककाँडा कूटाकाँडूककूटूकगागा बोगागागूकबोगूकगाड़ी साटागाड़ीसाटूकगील गीलागीलूक2घूड़ घूड़ाघूड़ूकछींआ लताछीआँऊकलतूकजाँगर छचाछचटेंगरा नेंगराटेंगरूकढेला पेटाढेलापेटूकदूका सूकासूकूकदूकूकधूका लेहरालेहराधूकूकधोआ पोछाधोऊकपोछूकनाहा डोआनाहाऊकधोऊकबूला खाईबूलूकखाऊकबूला खाएआबूलूकखाऊकमाँगा खाएआमाँगूकखाऊकमाँगा खाएआ मनमाँगूकखाऊकमाना बूजामान1बूजूकमीसा घलामीसूक3मूँड बाँदामूँडबाँदूक1मोड़ा पोकालो बीतीमोरूकपोकाऊकबीतीरग रगा रँगरँगरगलटका लटकालटकूकलदक लसालदकूकलसूकलूका साईलूकूकसाईलोंडा पाड़ालोंडाऊकपाड़ूकसरा सरी2सरूकसाँग सूनासूनूकder.बोजाबोजid.जूगले जीताजूगजीतूकph. v.गीला होऊकगीलूक2ठोक ठोकाऊकठोकूकपाटा पोड़ूकपाटपोड़ूकभोबा होऊकभोबूकलीखन पूचा पूचूकपूचूकसकड़ा होऊकसकड़ूकहासा भूकला होऊकहासूकभूकलूकrhy. ph.टेंगरा नेंगराटेंगरूकलदक लसालदकूकलसूकredupकरा करीकरूककाटा काटीकाटूकखेदा खेदीखेदूकगील गीलागीलूक2घीन घीनाघीनेआऊकघूड़ घूड़ाघूड़ूकछाड़ा छाड़ीछाड़ूकठोक ठोकाऊकठोकूकबील बीलाबीलूकबूला हालाबूलूकहालूकमीला मीलीमीलूकलगा लगीलगूकलटका लटकालटकूकसेट सेटासेटूक5gndrEngmasculine marker6dimsnEngmarker indicating large objectचार गोटेआ अमरले चार ठान के झोकतोर आए।When 4 stones arrive (on hand) (then) 4 stones are to be being caught.एऊन भाती ऊब होतो के, बाबा जानू ईलो आऊर खटेआ के नेऊन दीलो मने।At the time of standing after having come, father came and took them a bed (to sit on), so I'm told.comp.मूँडा बाजाबाजामूँड7v > adjEngadjectiviserआऊर तूआल धरा लेका मन बूलूआत।And the boys who have the towels will walk around. (lit: he having towels boys will walk around.)comp.सोना रँगरँगसोनredupखड़ खड़ाखड़8advMrkrEngadverbaliserएक कूड़ार मारतो चीरी चीरी पोड़ा पोड़ा होली मने।One chop with the axe (and) it all split and fell down.9rhyMrkrEngrhymer असन मूँडे मूँडा जमाए ने घसतोर आए।Like this on their heads, all over (the oil) is to be rubbed.comp.खूरा चपकाखूरदीना दूईकदूईकदीनभाता कोताभातमाँगा खाई मनमाँगूकखाऊकph. v.कोचा कोची होऊककोचूकरूँडा फूँडा होउकफूँडूकredupअमरा अमरीअमरूकऊजर ऊजराऊजरखाड़ू खाड़ाखाड़ूखापा खापाखापूकचाऊर चाऊराचाऊरचूमा चूमीचूमूकचेगा चेगीचेगूकटाका टाकीटाकूकटीका टीकीटीकूकठटा ठटीठटाऊकठेगला ठेगलीठेगलाऊकदका दकीदकूकदड़ दड़ादड़दर दरादरदाटा दाटीदाटदारू दारादारादारूधरा धरीधरूकपेट पेटापेटपोटारा पोटारीपोटारूकबादा बादीबादूक1बोला बोलीबोलूकभोमली भोमलाभोमलीमारा मारीमारूकमूर मूरामूरूकरूक रूकारूकलस लसालसूकलागा लागीलाग1सल सलासलकसाँगा साँगीसूल सूलासूलहीटा हीटीहीटूक
2aborr. fr. Hinनेऊक
आ आ आ दोंदोaʔ aʔ aʔ dõdoidiomEngcattle call3.5.1.4.1Call
आईंadvEngany8.1.5All
आईंकaĩknEngeyeHinआँख2.1Body2.1.1.1Eye826Ethnoanatomyआईंक ऊतरूकaĩk utrukcomVbEngto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eyeआईंक ऊलटाऊकaĩk ulʈaukcomVb1Engto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eye2Engto return evil for goodपोंगनाहा के खातो बीती दीला, खादलो आऊर पासे पांगलो, आईंक ऊठालो।When give food to a witch, he eats it and later curses, he returned evil for good.4.3.4.1Do evil to3Engto be jealousराजा घर पूलीस पाईक मन दकला आले फेर एबे हूताए आईं उलटादे।If the king's police see her they will be jealous.3.4.2.1.8Jealousआईंक एऊकaĩk eukcomVbEngto have conjunctivitisमचो आईंक ईलीसे।I have conjunctivitis.2.5.1Sick2.1.1.1Eye2.5.2Diseaseआईंक टपाaĩk ʈəpacnEngeyebrow; eyelidHinभौंर2.1Body2.1.1.1Eyeआईंक फूटूकaĩk pʰuʈukcomVbEngto become blind; to lose sight of eye; eye to be broken open or splitHinअँन्‍धा होना2.3.1See2.5.4.1Blind2.1.1.1Eyeआईंक मारूकaĩk marukcomVb1Engto winkHinमिचकना3.5.6.1Gesture2.1.1.1Eye2Eng to blink3.5.6.3Facial expression2.1.1.1Eyeऊपर आईंकupər aĩkcnEnga type of fish1.6.1.5Fish
आईंक ऊतरूकaĩk utrukcomVbEngto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eyeph. v. ofआईंकऊतरूक
आईंक ऊलटाऊकaĩk ulʈaukcomVb1Engto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eye2Engto return evil for goodपोंगनाहा के खातो बीती दीला, खादलो आऊर पासे पांगलो, आईंक ऊठालो।When give food to a witch, he eats it and later curses, he returned evil for good.as when kind to someone and is accepted but they curse in response4.3.4.1Do evil to3Engto be jealousराजा घर पूलीस पाईक मन दकला आले फेर एबे हूताए आईं उलटादे।If the king's police see her they will be jealous.3.4.2.1.8Jealousph. v. ofआईंकऊलटाऊक
आईंक एऊकaĩk eukcomVbEngto have conjunctivitisमचो आईंक ईलीसे।I have conjunctivitis.2.5.1Sick2.1.1.1Eye2.5.2Diseaseph. v. ofआईंकएऊक
आईंक टपाaĩk ʈəpacnEngeyebrow; eyelidHinभौंर2.1Body2.1.1.1Eyecomp. ofआईंक
आईंक फूटूकaĩk pʰuʈukcomVbEngto become blind; to lose sight of eye; eye to be broken open or splitHinअँन्‍धा होना2.3.1See2.5.4.1Blind2.1.1.1Eyeph. v. ofआईंकफूटूक
आईंक मारूकaĩk marukcomVb1Engto winkHinमिचकना3.5.6.1Gesture2.1.1.1Eye2Eng to blink3.5.6.3Facial expression2.1.1.1Eyeph. v. ofआईंकमारूकeye hit
आईainEngkin term; grandmother; father's mother4.1.9.1Related by birthआई दादीai dadicnEnggrandparents4.1.9.1.1Grandfather, grandmother4.1.9Kinship
आईग1aiɡadjEngintensifier particle; extremely; terriblyइआईग झूमरी(He's) an extremely sleepy person.आईग मत्‍वात।(He's) a terrible drunkard.intensifies person nouns9.3Veryआईग रग रगूकaiɡ rəɡ rəɡukcomVbEngto flame5.5.5What fires produce5.5Fireईग हीरकाaiɡ hirkacnEngstrong grudgeHinबैरभाव3.4.2.3Angry3.4Emotion
आईग2aiɡcfअगीनnEngfireHinआग5.5Fire822Ethnophysicsआईग छेकूकaiɡ tʃʰekukcomVbEngto warm by fireHinगरम करनाwarm self or someone else8.3.4Hot5.5Fireआईग देऊकaiɡ deukcomVbEngto cremateHinदाह करना; मुर्दा जलाना2.6.6.3Funeral5.5.4Burnआईग धराऊकaiɡ dʰəraukcomVbEngto light fireHinजलाना5.5.1Light a fire5.5Fireआईग धरूकaiɡ dʰərukcomVb1Engfire to burn5.5.4Burn5.5Fire2Engto burnHinजलना5.5.4Burnआईग रोहनेआaiɡ rohneacnEngclose by fire8.2.6.2Near8.1.5.8.1Approximate5.5Fireकीरी आईग रोहनेआ मारूकkiri aiɡ rohnea marukcomVbEngto receive warmth8.3.4Hot7.4.2Receiveआईग लूटीaiɡ luʈicfखोटला1खोटलीcnEngunburnt wood5.5.4Burn5.5.5What fires produce5.5Fire
आईग छेकूकaiɡ tʃʰekukcomVbEngto warm by fireHinगरम करनाwarm self or someone else8.3.4Hot5.5Fireph. v. ofआईग2छेकूक
आईग देऊकaiɡ deukcomVbEngto cremateHinदाह करना; मुर्दा जलाना2.6.6.3Funeral5.5.4Burnph. v. ofआईग2देऊक
आईग धराऊकaiɡ dʰəraukcomVbEngto light fireHinजलाना5.5.1Light a fire5.5Fireph. v. ofआईग2धराऊक 2der. ofधरूक1 3आईग2धरूक
आईग धरूकaiɡ dʰərukcomVb1Engfire to burn5.5.4Burn5.5Fire2Engto burnHinजलनाsubject is 'fire'5.5.4Burnph. v. ofआईग2धरूक
आईग नरीaiɡ nəricnEngbullet-like firestory form4.8.3.7Weapon, shoot5.5Fire
आईग लूटीaiɡ luʈicfखोटला1खोटलीcnEngunburnt woodfrom kitchen or warming fires; small size5.5.4Burn5.5.5What fires produce5.5Firecomp. ofआईग2
आईली मोएली गोठेआऊकaili moeli ɡoʈʰeaukcomVbEngto converse together; to converse back and forthph. v. ofगोठेआऊक
आईसaisnEnglife; length of lifeआईस बीती काए जूगे दीन जीऊ नो आत काए कसन आले मोएँ नी जानेँ काए नँजर आए आले असनी माहा आए काएनू।I don’t know what is life, maybe they do not live for many days or what I don’t know.2.6Life