Halbi - Englishआँ1ãsoundEngsound (as 'ah')2.3.2.3Types of soundsph. v.आँ करूकcomVb
-आँ2ãdimsnEngmale suffixa marker added to some noun roots
आँ करूकã kərukcomVbEngto say 'ah'as in 'Open your mouth!'आ कर! नोनी।Say 'ah!' Noni.3.5.1Sayph. v. ofआँ1करूक
आँएãeexclEngexclamation of query (such as 'eh!', 'what's that?')
आँगा खोटलाãɡa kʰoʈlacnEngceremonial object for animal fertility, the object being carried by boys in a religious procession2.6.3.8Fertile, infertile4.9Religion4.9.5Practice religion4.9.8Religious things
आँटãʈnumEngeightHinआठ8.1.1.1Cardinal numberscomp.आँट पँदरा दीनcnder.आँटमींnum
आँट पँदरा दीनãʈ pə̃dra dincnEnga week or two8.4.1Period of time8.4.1.3Weekcomp. ofदीनपँदराआँट
आँटमींãʈmĩnumEngeighthHinआठवींBorrowed from Hindi8.1.1.2Ordinal numbersder. ofआँट
आँडकाãɖkan1Engfinger2.1.3.3Finger, toe2Engtoe2.1.3.3Finger, toecomp.पाएँ चो आँडकाcnमाएँआँ आँडकाcn
आँदानãdannEngbubble1.3.2Movement of waterph. v.आँदान एऊकcomVbआँदान करूकcomVbआँदान देऊकcomVb
आँदान एऊकãdan eukcomVbEngto boilHinउबालनापानी आँदान ईली।The water boiled.5.2.1.1Cooking methodsph. v. ofआँदानएऊक
आँदान करूकãdan kərukcomVb1Engto boil5.2.1.1Cooking methods2Engto tend fireph. v. ofआँदानकरूक
आँदान देऊकãdan deukcomVbEngto boilबाई भात काजे आँदान दीली।The lady boiled water for the rice.5.2.1.1Cooking methodsph. v. ofआँदानदेऊक
आँदारãdarnEngdarkness; darkHinअँधेराआँदार आँदार करेसे पानी।The rain is making everything dark.8.3.3.2Darkcomp.खूब आँदारcomAdjझून जूर झून जूर आँदारcnभोएँसा आँदारcnredupझून जूर झून जूर आँदारcn
आँधूãdʰunEnga flying insect that bites and mainly found in the wet season1.6.1.7Insect
आँपूãpunEngintoxicating drink6.2.5.4Plant product5.2.3.7.1Alcohol preparation
आँवसाãwsanEngdysentryHinआँव2.2.8Defecate, feces2.5.2Disease
आँहराãhranEngrope made of paddy strawthe bottom woven part of a sika which holds pot or other load6.2.5.4Plant product6.7.5Fastening tool7.5.4.1Rope, string
-आ1a1vEng2nd person, plural, optative moodएचो बाटे दकाबेरी।At its place you would see, my friend.2vEng2nd person, plural, imperative moodनाई जाले "तूम चो कूकड़ा के नीआ" बोलतोर आए।If not "take your rooster" is to be saying.पेटा ए दाएँ ओललेनेHit her, when at this time she enters (your house).3vEngcausative markerमोनूस मोरले फूटाऊआत।If the husband dies they will cause the bangles to break.comp.meʈato bitider.uʈaukuʈʰauktʃukaukbosaukph. v.kʰəd bodaukɡar ləɡaukdʒiu ukraukɖak bulaukɖara bulaukpʰiran deukbaʈa kərukson pani piaukhətkəɽi laɡauk4v > nEngnominaliserछाड़ा दीले पानी आनले राँदा राँदले।I plastered with the manure mix, I brought water, I cooked the meal.comp.ədla tʃo bədlaaʈa bʰãɖiaʈa bʰatupka pilakãɖa kuʈaɡaɡa boɡaɡaɽi saʈaɡil ɡilaɡʰuɽ ɡʰuɽatʃʰiã lətadʒãɡər tʃʰətʃaʈẽɡra nẽɡraɖʰela peʈaduka sukadʰuka lehradʰoa potʃʰanaha dʰoabula kʰaibula kʰaeamãɡa kʰaeamãɡa kʰaea mənmana budʒamisa ɡʰəlamũɖ bãdamoɽa pokalo bitirəɡ rəɡa rə̃ɡləʈka ləʈkalədək ləsaluka sailõɖa paɽasəra səri2sãɡa sunader.bodʒaid.dʒuɡle dʒitaph. v.ɡila houkʈʰok ʈʰokaukpaʈa poɽukbʰoba houklikʰən putʃa putʃuksəkɽa houkhasa bʰukla houkrhy. ph.ʈẽɡra nẽɡralədək ləsaredupkəra kərikaʈa kaʈikʰeda kʰediɡil ɡilaɡʰin ɡʰinaɡʰuɽ ɡʰuɽatʃʰaɽa tʃʰaɽiʈʰok ʈʰokaukbil bilabula halamila mililəɡa ləɡiləʈka ləʈkaseʈ seʈa5gndrEngmasculine marker6dimsnEngmarker indicating large objectचार गोटेआ अमरले चार ठान के झोकतोर आए।When 4 stones arrive (on hand) (then) 4 stones are to be being caught.एऊन भाती ऊब होतो के, बाबा जानू ईलो आऊर खटेआ के नेऊन दीलो मने।At the time of standing after having come, father came and took them a bed (to sit on), so I'm told.comp.mũdʒa badʒa7v > adjEngadjectiviserआऊर तूआल धरा लेका मन बूलूआत।And the boys who have the towels will walk around. (lit: he having towels boys will walk around.)comp.sona rə̃ɡredupkʰəɽ kʰəɽa8advMrkrEngadverbaliserएक कूड़ार मारतो चीरी चीरी पोड़ा पोड़ा होली मने।One chop with the axe (and) it all split and fell down.9rhyMrkrEngrhymer असन मूँडे मूँडा जमाए ने घसतोर आए।Like this on their heads, all over (the oil) is to be rubbed.comp.kʰura tʃəpkadina duikbʰata kotamãɡa kʰai mənph. v.kotʃa kotʃi houkrũɖa pʰũɖa houkredupəmra əmriudʒər udʒrakʰaɽu kʰaɽakʰapa kʰapatʃaur tʃauratʃuma tʃumitʃeɡa tʃeɡiʈaka ʈakiʈika ʈikiʈʰəʈa ʈʰəʈiʈʰeɡla ʈʰeɡlidəka dəkidəɽ dəɽadər dəradaʈa daʈidaru daradʰəra dʰəripeʈ peʈapoʈara poʈaribada badibola bolibʰomli bʰomlamara marimur muraruk rukaləs ləsalaɡa laɡisəl səlasãɡa sãɡisul sulahiʈa hiʈi
2aborr. fr. Hinनेऊकexclexclamation
आ आ आ दोंदोaʔ aʔ aʔ dõdoidiomEngcattle call3.5.1.4.1Call
आईंadvEngany8.1.5All
आईंकaĩknEngeyeHinआँख2.1Body2.1.1.1Eyecomp.आईंक टपाcnऊपर आईंकcnph. v.आईंक ऊतरूकcomVbआईंक ऊलटाऊकcomVbआईंक एऊकcomVbआईंक फूटूकcomVbआईंक मारूकcomVb
आईंक ऊतरूकaĩk utrukcomVbEngto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eyeph. v. ofआईंकऊतरूक
आईंक ऊलटाऊकaĩk ulʈaukcomVb1Engto turn up eyelid2.1Body2.1.1.1Eye2Engto return evil for goodas when kind to someone and is accepted but they curse in responseपोंगनाहा के खातो बीती दीला, खादलो आऊर पासे पांगलो, आईंक ऊठालो।When give food to a witch, he eats it and later curses, he returned evil for good.4.3.4.1Do evil to3Engto be jealousराजा घर पूलीस पाईक मन दकला आले फेर एबे हूताए आईं उलटादे।If the king's police see her they will be jealous.3.4.2.1.8Jealousph. v. ofआईंकऊलटाऊक