Halbi - English


ईं


ईंगराĩɡranEngcharcoalHinकोएला6.2.5.4Plant product
ईंगलेंडĩɡlẽɖpnEngEngland
ईंन्चĩntʃnEnginchHinइंच
1icf1एई1demEngthis very one; this very thing ई पाटthis very path9.2.3.5Demonstrative pronouns2ppronEng3rd person,singular, emphaticई मनthese very people
-ई2i1nEngemphatic marker on nounआमी सहर ले छए बजे बस चेगलू राती बेरा आऊर जाऊँसे। We got on the bus from the city (Jagdalpur) at 6pm in the evening and we are going.comp.təli paẽlaɡi deosari səhər2ppronEngemphatic marker on pronounहूनी चेगलो मने।I believe that very one climbed on board.3advEngemphatic marker on adverbखूबे दीन होली आले नाई सकत लोग मन तूरते करूआत आजी ची।After many days, those who are wealthy will do it quickly that very day.4adjEngemphatic marker added to adjectiveहेंव गती नी आए।There is not (any) maladjustment there.5n > nEngdiminutive marker on nounsढेला हूता ले बीलकूल गूड गूडा होली बोलले ने डबी मारून डबी मारून गोटोक गोटोक डाँडा के हूता रपतोर आए।When the clods of earth are beaten down to soil, having made a lot of small planting containers, (then) one is to be planting a single sugarcane into each.comp.kĩdri bantʃʰeɽi boɽɡidʰurli sap6v > nEngpersonizer (feminine)"बूली बूली कोन पाड़ेर हलाए, बूली कोन पाड़ेर झूलाए?" बोलेसे मने।She is saying, "Who is shaking the paɽer tree? Who is swinging the paɽer tree?"7v > nEngnominaliser marker which changes a verb to a noun"तूचो नातीन चोरी करतोर आरू चोरी के पोकरतोर आऊर हून पूलीसी बाला के फेर तूमी पेटतोर," बोलले।"Your grandaughter was stealing (doing theft) and thieves should be apprehended, and (would) you be hitting those policemen?" I said.comp.dʒoɽa bara oɽideo saripa paipaẽ əlʈibula kʰaimãɡən kʰai mənsəra səri2der.bikriph. v.uɡaɽi houkorii houkkətʃaɽi houkɡutli laɡukɡʰəsi houktʃʰeki houkʈika mãɖi houknokəri kərukbãdi houkboli houkbʰulki houkmari houkredupkəra kərikaʈ kaʈikʰeda kʰedipa paibãd bãdimĩɖ mĩɖimila mililəɡa ləɡi8rhyMrkrEngrhymer marker which is usually added to a reduplicative phraseनाँगर नाँगरी नी फाँद। Don't hitch up the plow.comp.kʰeti kaɽaɡobər ɡobridʒəɽi buʈiduar duarimãɡa kʰai mənlapəɽ lupɽiph. v.kotʃa kotʃi houkredupəmra əmrikəsa kəsikaʈa kaʈikabri kabrikuɽta kuɽtikʰəʈea kʰəʈiiɡəbər ɡəbriɡũɖ ɡũɖiɡobər ɡobritʃita tʃititʃuã tʃuĩtʃuma tʃumitʃeɡa tʃeɡitʃʰaɽa tʃʰaɽidʒʰəɡɽa dʒʰəɡɽiʈaka ʈakiʈika ʈikiʈʰəʈa ʈʰəʈiʈʰeɡla ʈʰeɡlitel telidaʈa daʈiduar duaridʰəra dʰərinaka nakipedʒ pedʒipoesa poesipokna poknipoʈara poʈaribada badibĩdna bĩdniboela boelibola bolimara marimõd mõdilaɡa laɡilapəɽ lupɽisə̃ɡa sə̃ɡisaɡ saɡisãɡa sãɡihiʈa hiʈi
ई-3irelMrkrEngrelator, emphaticईताए ले बीआ करून एता बोले हूआए। From here, after the marriage, they will be here.
ई आएआi aeaexclEngexclamation of shock
ईआ जाहाia dʒahacnEngpolite speechpolite speech form used between kinship dyads: sas-buari, susra-buari, susra-dʒũae (bʰoin-dʒũae), parallel cousins of opposite sex, bʰaudʒ-HuYBr, plus most ritual friendships.3.5.1Say4.3.1.2Meet a standardcomp. ofder. ofएऊक-आ1 2imp.2pजाऊक
-ईकikn > nEngdiminutiveहून थाने दोनाईक देऊन देऊआत सगा लोग के, घर चो लोग के, जमाए के।At that place they will give out the leaf dishes to the kinfolk, the the household, to everyone.
ईख़ीixiexclEngexclamation of disgust
ईग हीरकाaiɡ hirkacnEngstrong grudgeHinबैरभाव3.4.2.3Angry3.4Emotioncomp. ofआईग1हीरका
ईगारमींiɡarmĩcfईगाराnumEngeleventhHinग्‍यारहवाँ8.1.1.2Ordinal numbersder. ofईगारा
ईगाराiɡaracfईगारमींder. ofईगाराnumEngelevenHinग्‍यारह8.1.1.1Cardinal numberscomp.एक कोड़ी ईगाराnumदूई कोड़ी ईगाराnumder.ईगारमींnum
ईची थानेitʃi tʰanecomAdvEngjust here; this very placeemphatic; form: i 'this(emp)' + tʃi 'emp'8.5.1Here, therecomp. ofder. ofथानेcomp. ofथान1-ए2ची1 1this very one
ईजीतidʒitn1EngshameHinलज्जातूके ईजीत नी आए।You have no shame.3.4.2.2.1Ashamed2EngdisgraceHinकलंक3.4.2.2.1Ashamedph. v.ईजीत करूकcomVbईजीत धरूकcomVbईजीत होऊकcomVb
ईजीत करूकidʒit kərukcomVbEngto accuse falselyHinइज्‍जत उतारना4.7.5.3Accuse, confrontph. v. ofईजीतकरूक
ईजीत धरूकidʒit dʰərukcomVbEngto cause disgrace to someone; to cause shame to someoneHinईरादार करना; कलंकित करनाby telling others, can be false or trueमोएँ तूम्‍के ईजीत धरू आएं चोरला बोलून।I will cause you shame when I say they stole it.मोंए तूम्‍चो ईजीत धरले।I disgraced you.ईजीत धरला हून बेजती करलो बीता मन।?Those adulterers were disgraced/shamed.3.4.2.2.1Ashamed4.7.5.3Accuse, confrontph. v. ofईजीतधरूक
ईजीत होऊकidʒit houkcomVbEngto be accused; to be shamed; to be disgraced4.7.5.3Accuse, confrontph. v. ofहोऊकईजीत
ईटाiʈanEngbrickHinईटा6.5.3Building materialscomp.ईटा चूनाcn
ईटा चूनाiʈa tʃunacnEnghouse made of brick and mortar6.5.3Building materials6.5.1Buildingcomp. ofईटाचूना
ईतनाitnaborr. fr. Hinईतलो
ईतलीitlicfईतलोadjEngthis much (small amount)8.1.3.2Few, little8.2.1Small
ईतलीहीनitlihinadvEngthis much
ईतलोitlofr. var.itroHin. borr.itnacfईतलीadv1Engthis much (biggish amount)Hinइतना8.1.3.1Many, much8.1.3.2Few, littlecomp.ईतलो नेcomAdv
ईतलो नेitlo necomAdvEngwith this muchcomp. ofईतलो=ने3 3MAN