Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

'


'màng côlike this
'màng leqhow?
'màng 'matlike that
'màng mehlike that
'matthere (close)
'maurice (field...)
'mau matnbarley
'mèmspare
'mifeed (to...)
'mi banliving (to make a...)
'mòh?isn't it? doesn't...?
'mòi1beforehand
'mòi2very, own, -self
'mongwear (glasses)
'mòqlizard (black monitor...)
'mòq 'mòqcall (...of lizard)
'mòq rangchameleon
'mrinhnclam
'mrùchlaugh at each other
'mrùi 'mraidust
'mùn1form2picture
'mùqwash (...face)
'mùtinsert; put in; add to
'nacdetermined; purposed
'nahfew; some