Hrê - English


à


atùng (tamàng...)listen in secretly
atùqnotch
auproI, me
awàn (apaq...)silent (be...)
awàtfoolish ; ignorant; dull
awìh (mangai ...)cook (a...)
awìh (nòi...caq)kitchen
axaihook
axai ca1fish (to...with a pole)
axai ca2fish (to...with line)
axam (padon...)prepare
axanhunt
axàng (maiq par...)helicopter
axêhhorse
axêh lacđacamel
axiangrusty
axìchturn, move
axìnbeg
axongv1divide, share2apportion
axòc cacatch fish (by scooping)
axômroll up (leaves, paper)
axràmvpractise; learn
axràm achìhwriting (practice...)
axràngplace ring on
ayôpbag; pouch