Hrê - English


à


ayùmcluster
ayùm nhocluster of grapes
àng Ðôq (Diac...)India
àp1cook (...in leaves)
àp2hamlet
àtrefrain; stop
àt (...ca acaq)fast (abstain)
àt dèh manohbe patient
àt hihèmbreath (hold one's...)
àu rantry, endeavor; strive to