Hrê - English


đ


diac ngômdew
Diac 'noiqforeign
diac raxìqocean
diac xùthoney
diahplate, dish
diah (...clòng)beat (...drum)
diah (long...)drumstick
diah màmplatter
diang (ùh...)not equal to
dincandle
dì (...tiaq)obey
dì (loq...- Ba-tơ)obey
dì (loq...)obey
dì ca broqdecided to...
dì tiaq1course (of...)
dì tiaq2obey; follow
dìch (hapŏng...)slave
dìnhpipe
dình dròiline, row (in...)
dình dùinstrument (mus.bamboo) ?
dìq1also, with
dìq2completely
dìq3pluralizer
dìq ca mangaiall people
dìq dŏngall, everyone, everything; completely