Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

đ


đenlamp
đèncompensate
đen 'binhflashlight
đen dàulamp (pressure...)
đen đìanglight (electric...)
đen jrinhcandle
đê-na-ri -('bac baha broq bìac 1 hì)denarii - one-day's wage
đenhbraid hair (S.H.); twist - string, vine
đèo sùanghappy
đêqshort
đêq (yôh...ta-atoq)square; even
đì (cadrì ...yŏc 'bac)prostitute
đìhwelcome
đih!imperative
đìnwoodborer; weevil
đìnhnail
đình đùswing, see-saw (ạ)
đình rawìtscrew
đitsting (to..., to bite)
đòtemporarily
đo (xệ)bus
đòangBatòfloat
đòc1mallet
đòc2poison
đŏcvread