Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

đ


đohcrackle (...of fire)
đòh!emphatic particle
đôipair
đòi (...cô)life (this...)
đòi (mòiq...)forever
đòiq1subordconnfor the purpose of
đòiq21put2to place3to leave something
đôiq trùangcenturion
đômfold (blankets etc.)
đonroll up (...one object)
đônfort; garrison
đòng1East
đòng2float
đòng3piastre
đòng (...rùang); đùngrice paddy
đòng hôclock
đòng hô acongwatch (wrist...)
đòng hô atoaclock (wall...)
đòng hô i caninhclock (alarm...)
đòng tùverb
đòng; đùngfield, lowlands
đôq1ignore
đôq2riddle
đôq3riddle (to try with...) guess
đù (plì...)papaya