Hrê - English


'b


'bo brìnwild ox
'bochvwalk along dike, bridge
'boivgo to meet, pick up
'boi tiaqvto follow someone
'bonn1envycocbgit2hate
'bò 'baunlake shore
'bò diac raxìqnseashore
'bòcnedge
'bòinpomelo1.5.1Tree5.2.3.1.2Food from fruit
'bòi roihnsweet pomelo
'bòmnpump
'bôpvhold (arms across stomach)
'brenhadjspotted (of chicken)
'bùm1nwaxy potatoes similar to taro
'bùm2npost, pillar (main...)
'bùnncompost, humus
'bùp 'bêndoll

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2