Hrê - English


'm


'maright (...side)
'mangclassifier (for arrow)
'matthere (close)
'maurice (field...)
'màibutterfly
'màng aihlike that
'màng côlike this
'màng leqhow?
'màng mehlike that
'màng 'matlike that
'mifeed (to...)
'mi banliving (to make a...)
'mongwear (glasses)
'mòh?isn't it? doesn't...?
'mòi1beforehand
'mòi2very, own, -self
'mòqlizard (black monitor...)
'mòq 'mòqcall (...of lizard)
'mòq rangchameleon
'mrinhnclam
'mrùchlaugh at each other
'mrùi 'mraidust
'mùn1form2picture
'mùqwash (...face)
'mùtinsert; put in; add to