Hrê - English


b


bohsalt
bong ja; boang jasailboat
bong; boang1boat
bong; boang2canoe
bong; boang3coffin
bopcorn
dike, (rice pađy; shore, bank)
bò diacriver bank
bòc1adjrotten2vrotten
bòchask
bòch bahahire
bòch dòihdemand payment (of debt)
bòch đòborrow (money, tools)
bòch tòng; ...atùngask secretly
bòch waiborrow (money, food)
bòmred colocasia
bòngear (become ...of grain)
who
bô 'niwho knows?
bôicontact
bôi ; buitop - of house, tower, hill, mountain
bônoriginal
bôp riangbud
bôq1expand
bôq2ministry (government)