Hrê - English


b


bùh jrêusmoke (to...)
bùipleased, glad
bùi (manoh lem...)joy
bùi bêcheerful
bùi manohjoy, joyful; happy
bùi rètjoy, gladness
bùiquproot
bùn diacamass water over something
bùnghold up - person's hands