Hrê - English


b


baxìaS.H.seal (to...); mend
baxìa (clep...)seal (a...)
baxìtS.H.mushroom
baxon (ngè...)pledge
baxŏng (...tôiq)forgive (...sin)
baxròih1clean; washing
baxròih2clean; washing,
baxròih (broq lè)purify (ceremony)
baxròih (broq lệ)purify (ceremony)
baxrôngincite; persuade
baxrùq1cause (to...to...)
baxrùq2distort
baxuiqdestructive (playfullỵ)
baxù (...bàu)rinse (...mouth)
baxù ùnhbuild a fire
baxùaiappease anger; cool down
baxùchdiminish; decrease; lessen
baxùhplay; amuse oneself
bayongchicken pox
bayôpmoney baq ; purse
ba'yàtstroll
ba'yùh ha'yàubusy crowd
bà (Ba-tơ)1mouth
bà (Ba-tơ)2word ; language
bàcmany, much