Hrê - English


b


bàc 'biaq?amount?
bàc cràmmany (verỵ)
bàc dìq jaqmuch (toọ)
bàc hlòmmuch (verỵ)
bàc ji 'biaqmore or less
bàc ngŏngthousands
bàigroup, herd
bài lem xriu - (Ba-tơ)Church
bài mangai hnài patôministry (education...)
bàngcover
bàng matblindman's bluff
bàtdam up
bàt thùtest; challenge
bàuspeech, language
BàuWord (Christ)
bàu (iu tiaq...)obey; follow through in obedience
bàu (iu...)obey; submit
bàu alech1dialect
bàu alech2pronunciation
bàu anoi hlàitestimony
Bàu Anoi HlàiDeuteronomy
bàu atac ra'biaqphilosophy
Bàu Can RìhWord of Life (Christ)
bàu capoch, achìhvocabulary
bàu Clui (Tlui)Vietnamese language