Hrê - English


b


bàu gòngHrê language
Bàu HnàiEcclesiastes
Bàu Lem1Good News
Bàu Lem2Protestant, Gospel
bàu lem, manoh dù (mangai...)hypocrite
bàu 'monlegend, tale
bàu patìntelegram
Bàu Ra'biaqProverbs
bàu thêcommandment
bechfat (of person, animal)
benh axôprice cake (wrapped in leaf)
beqokay, imperative end. part.
betinsert, place (to...)
bet rahochset a trap
bènwe (inclusive)
bèqtouch
bèq ; mònsense of feeling
bèq axongtenant
bèq caq (mangai...)farmer
bêđê1neuter gender
bêđê2neunuch
bêhtame (animal, bird)
bêtbetel nut chew
bêt-ta (xệ)lambretta
bêupanther