Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

b


Bŏi Calêu HadròihPsalms
bŏi hõclesson
bŏi thiexamination
bòmred colocasia
bônoriginal
bŏngecko
bòngear (become ...of grain)
bŏngtable
bong ja; boang jasailboat
bong; boang1boat
bong; boang2canoe
bong; boang3coffin
bopcorn
bôp riangbud
bôq1expand
bôq2ministry (government)
bôq3tribe; line
bôq hachbloated, soft
bôq truchub - of wheel
bôq; blahset (of clothes)
brai1maggot
brai2thread
braihsand
braih càndesert
bràng1basket (large round...)