Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

b


bùh2roast
bùh (...đen)light (to...)
bùh jrêusmoke (to...)
bùipleased, glad
bùi (manoh lem...)joy
bui (...wang)peak; top - (of mountain)
bùi bêcheerful
bùi manohjoy, joyful; happy
bùi rètjoy, gladness
bùiquproot
bùn diacamass water over something
bùnghold up - person's hands
bunh (...panenh)fasten, tie bow string to crossbow