Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

b


ba-or (plình bu...)warm (of weather)
baptem (broq... ta diac)baptize; baptism
baqfather
bar1roll (...turban, bandage)
bar2shape (to...round stick)
bàtdam up
bàt thùtest; challenge
baubag
bàuspeech, language
BàuWord (Christ)
bàu (iu tiaq...)obey; follow through in obedience
bàu (iu...)obey; submit
bàu alech1dialect
bàu alech2pronunciation
bàu anoi hlàitestimony
Bàu Anoi HlàiDeuteronomy
bàu atac ra'biaqphilosophy
Bàu Can RìhWord of Life (Christ)
bàu capoch, achìhvocabulary
bàu Clui (Tlui)Vietnamese language
bàu gòngHrê language
Bàu HnàiEcclesiastes
Bàu Lem1Good News