Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

b


Bàu Lem2Protestant, Gospel
bàu lem, manoh dù (mangai...)hypocrite
bàu 'monlegend, tale
bàu patìntelegram
Bàu Ra'biaqProverbs
bàu thêcommandment
bawòchdesolate; no one goes there anymore
baxa (nòi ùnh...)hell
baxa hlài1revenge; vengeance
baxa hlài2suffer; punish
baxa hnàidiscipline; chastise
baxa panitorture
baxa thùtrial, test
baxèm1nbeginning2vbegin3adjbefore4adjfirst
baxètBatòmushroom
baxìaS.H.seal (to...); mend
baxìa (clep...)seal (a...)
baxìtS.H.mushroom
baxon (ngè...)pledge
baxŏng (...tôiq)forgive (...sin)
baxròih1clean; washing
baxròih2clean; washing,
baxròih (broq lè)purify (ceremony)
baxròih (broq lệ)purify (ceremony)
baxrôngincite; persuade