Hrê - English


c


canoch gochladle
canombladder
canom caballoon
canòang ìchBatòheel
canòmtrust
canòm nhòtrust in...
canuaroll up; - as scroll
ca'naihto free, to release
ca'naih dòihpay a debt
ca'naih hlàirepay; pay back
ca'namback (lower...)
ca'nam (caxi nìt)wear (belt)
ca'nàmunder, back of (...house)
ca'nàm plìnhvault of heaven
ca'net 'benhslice (...of bread)
ca'nhahrind
ca'nhah longbark
ca'nhah plìskin, peeling
ca'nhah thòenvelope
ca'nhip matshut (eyes)
ca'nhip mòiq apah matwink
ca'nhìp (...bàu)shut (mouth)
ca'nhoihdance (...on one leg)
ca'nhòng càngiant - of stature
ca'nhŏilimp