Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

c


canhè1hold in front of...
canhè2reflect; shine; show off! boastful
canhenhS.H.cricket
canhiashone
ca'nhìp (...bàu)shut (mouth)
ca'nhip matshut (eyes)
ca'nhip mòiq apah matwink
canhìuvdazzle (to...)
canhiu ùnhginger
canhòac (plì...)rambutan
canhohBatòsnail (river...)
ca'nhŏilimp
ca'nhoihdance (...on one leg)
ca'nhòng càngiant - of stature
canhrawalking stick; cane
canhuhshell
ca'nhùt1decline (...invitation, request)
ca'nhùt2push along; shove along
canirat, mouse
cani mang meshrew
ca'niah (...tì)fingernail; claw
ca'nìhlet down (...from height)
caninh đòng hôalarm clock
canình matS.H.eyebrow
canòang ìchBatòheel