Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

c


con trìulamb
con xaudescendant
con 'yohchild (young...)
congarm
còngBatòearn wage; hired
còng bahaBatòsalary; wages
cong eohem (...of garment, dress); fringe
còng hang Batòpossessions, income
còng jaoqcatholic (Roman...)
conhape (gibbon...)
copinsert
còplair
côpturtle (land...)
cop (capiac...)bronze leggings; leg armor
còp hmocave, cavern
coqdog
côqcoagulated, dense
coq conpuppy
coq xoBatòwolf, wild dog
coq yiangwolf, wild dog
Cô-rinh-tôCorinth; Corinthians
cŏt (long...)peg
cràcscum
crahjust - (...done something)
crah hacra (ùh...)unworthy, lousy, bad