Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

c


crŏng (enh...)from behind
cròng cliactwo-faced
cròng diacriver
cròng diac 'yohtributary
crŏng tanehn1earth, land, ground2world
crŏng taneh (plì...)nearth, globe
crunhjar (large maroon chinaware...)
cù creocall spirits
cuacoil, (to...around)
cùa1roof
cùa2saw
cùa po (...hnem)top ridge of roof
cùachoe
cuac hòiqnational assembly
cùac 'yohnsmall hoe
cuang hònglarynx
cucràng; cràngknee
cùh (...waiq)worship
cùh waiqworship
cùisleep
cùi apôdream
cùi ba-òplie face down, prone
cùi caiqasleep (fall...)
cùi chinhlie on side
cùi cwinh1lie in a heap