Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

c


cùi cwinh2lie with folded legs
cùi hliacsleep soundly
cùi hniasleep soundly
cùi panocsleep (over...)
cùi plènh ẽaclie on back
cùi prôihlie at full length
cùi ramoasleep (half...)
cukinhelbow
cùncallused
cùng bahasalary
cùng hangpossessions; income
cùp gàubow head
cùp gàu hacùn cràngBow and kneel; pay homage to
cùp ngenlook down
cwav1cross2pass over
cwa (lam...)go past
cwaituber
cwai gonmanioc
cwai habaiturnip
cwai jròangsincamas
cwai tàipotato (Irish...)
cwai tùnpotato (sweet...)
cwàiq (capoch...)lie (to...)
cwàiq amòngdeceive, cheat
cwàntrousers