Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

c


cwan (...tòng)ruler (civil...)
cwan achìh bìac broqrecorder
cwan trùangofficial, governor
cwatfan
cwêlame
cwênBatòring
cwèqncinnamon; cassia
cwì (Ma...)Devil; Satan
cwìangpower
cwìang (i...itai dìq dong)almighty
cwìnharea
cwình alòngvalley
cwìt (plì...)tangerine, mandarin
cwùngdistrict
cwung đôiqarmy