Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

d


dua2sign
dua (i ...)ability
dua haq - (Sơn Hà)about; approximately
dua 'mùpicture; photo; image
dua 'mù ma cùh waiqidol
dua 'mù tanehmap
dùahchopsticks
dùchS.H.uncle
dudanaround
dùh (ùh...)don't
dùh (ùh...dèh)let alone...
dùilead
dùi (...'noh)draw out; lead out
dùi (long...)truncheon
dùi 'mùtpull in
dùmripe
dùngpull; drag; taut
dùnh1long time
dùnh2old
dùrflutter