Hrê - English


a
b
'
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

e


enh waq1summon, demand, request
enh waq2want
eoshirt; dress; garment
eo cwànclothes
eo enh dalamunderclothes
eo xam mem ta rađabreastplate
eoqyoung boy, you
epconstrain; compel
Ê-phê-sôEphesus; Ephesians
Êp-ra-imEphraim
ÊsaiIsaiah
Ê-thi-ô-biEthiopia
Ê-xê-chi-ênEzekiel
ÊxraEzra
ÊxtêEsther

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2