Hrê - English


g


gùng ta gòihighlands
gùpcover (to...)
gùp ganapcover, put lid on
gùp tinclose tightly
gùt 'bàt đacsuppress - (...the truth)
gwacto hook; (verb)
gwiang1circle
gwiang2ring